Bizden Haberler
NVAN DEIKLII
HÜRALP MAKÝNE Olan Firmamýzýn ismini 01.06.2014 Tarhý Ýtibaren  KALYONCU MAKÝNE Olarak d
Yeni Web Sitemiz Hizmetinize Girmi dr....
Hüralp Makine Olarak Yeni Web Sitemiz Hizmetinize Girmiþtir...
Menü
  Referanslarimiz
  Belgelerimiz
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  Gvenirlmz
  Kalite Politikamiz
  Mteri Memnuniyeti
 

Anket

Hava Durumu

Web Tasarm : Siliva Web

 
Sitemize Hoş Geldiniz

ÝDEALDÝR...

Enerji kaynaklarý arasýnda dönüþüm yapabilme özelliðine sahiptir. Fuel-oil, motorin, doðalgaz, LPG , düþük kalorili kömür ve odun gibi, temel ýsý kaynaklarýný kullanabilir. Isý hazneleri bu dönüþüme göre tasarlanmýþtýr.

HER ZAMAN    HÝZMETÝNÝZDEDÝR...

Piþirilecek hamurdan en iyi sonucu almak için fýrýn sýcaklýðýnýn sabit olmasý gerekir. Bu yüzden tüm modellerimiz, ýsý kaybýný önleyecek

þekilde tasarlanmýþtýr. Tüm modeller , kapaklarý kapantýlýðýnda sýcaklýðýný uzun süre muhafaza edebilir. Böylece her an kullanýma hazýr olurlar. Elektriði sadece aydýnlatma için kullandýklarýndan dolayý kesintilerden etkilenmezler.

KULLANIMI   KOLAYDIR...

Fýrýnýnlarýmýzýn en önemli özelliklerinden biri de diðer klasik taþ fýrýnlara göre daha az iþçilik gerektirmesidir. Döner ve eriþilebilir tabanlarý sayesinde ürünlerin içeriye yerleþtirilmesi, bölüm bölüm kullanýmý ve piþip piþmediðinin kontrolü, önemli bir eksikliði tamamlamaktadýr. Bu da kullanýcýya süreklilik saðlamaktadýr.

UZUN    ÖMÜRLÜDÜR...

Özel tasarýmý sayesinde ateþ haznesi ve metal aksamý, uzun yýllar ilk günkü gibi saðlamlýðýný korur. Sistem olarak mekaniði kullanýldýðý için arýza ve bakým iþlemi minimum seviyededir.

ÜRÜNLERÝ    LEZZETLÝDÝR...

Çok iyi sýcak hava sirkülasyonuna sahiptir. Statik buhar sistemi sayesinden içerideki buhar seviyesi sabit tutulur. Böylece hamur, sýcaklýðý tam içinde hisseder ve azot, glikoz, tuz ile en iyi tadý alacak þekilde homojen olarak piþer.Bu da piþirilen ürünlerin istenilen lezzette olmasýný saðlar.VERÝMLÝDÝR...

Kullandýðý enerji kaynaklarý ve ýsý yalýtýmý ele alýndýðýnda, Zaman-maliyet-kazanç üçgeninde, ekmek baþýna düþen maliyeti en aza indirgemektedir.

ÞIK   ve   ZARÝFTÝR...

Sýra dýþý çizgisi ve seçenekli taþ gövdenin verdiði sýcak görünümü ile iþletmenize ayrý bir güzellik katar.


Yaptığımız İşlerden Kareler

Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10 Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Plant 17 Plant 18 Plant 19 Plant 20